Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

1. Všeobecná ustanovení

1.1. V naší firmě vouchery.cz, s.r.o. se sídlem Cholupická 687/27, 142 00 Praha 4, IČO: 241 82 893 (dále jen „my“ nebo „Společnost“) dbáme na ochranu osobních údajů a věnujeme jí velkou pozornost. Tím, že dojde z vaší strany k zaškrtnutí příslušného políčka nám udělujete souhlas s tím, že jako správci osobních údajů je budeme zpracovávat. Konkrétně jde o údaje ve webovém formuláři. Ke zpracování bude docházet podle dokumentu „Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů“ (dále jen „Zásady“).

1.2. Údaje naší společnosti poskytujete dobrovolně. Poskytovány jsou na dobu 4 let. Zároveň prohlašujete, že souhlasíte s těmito Zásadami a jejich zněním. Též berete na vědomí, že v případě odvolání vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která vychází ze souhlasu, který jste dali před daným odvoláním. Vaše práva je možné vykonat elektronickou formou na emailovou adresu support@vouchery.cz.

1.2.1. Znění těchto Zásad upravuje právě mezi fyzickými osobami, které jsou subjekty osobních údajů (dále jen Uživateli) a Společností, jakožto správcem osobních údajů.

1.2.2. Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány. A to zejména v rozsahu, kterým je jméno, příjmení a adresa jeho bydliště, dále telefonní a také emailový kontakt (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Dále i v rozsahu dalších údajů, které Uživatel sdělí Společnosti kdykoliv v budoucnu. A to formou kontaktu prostřednictvím webového portálu, telefonické komunikace, elektronickou poštou, osobně či dalšími způsoby.

1.2.3. Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě a správně. Bere na vědomí povinnost v případě, že dojde k jejich změně, informovat Společnost a své osobní údaje aktualizovat. A to bez zbytečného odkladu.

1.2.4. Uživatel potvrzuje, že osobní údaje, které Společnosti poskytl, byly poskytnuty dobrovolně. Zároveň potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné.

1.2.5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu 4 let od doby, kdy dojde k jejich poskytnutí. Výjimkou je odvolání souhlasu se zpracováním, ze strany Uživatele.

1.2.6. Společnost je oprávněna ke zpracování a analýze všech informací, které vycházejí z Objednávek Uživatele. Tyto informace mohou být využity jak k možné formulaci výhodnější nabídky, tak i k vnitřním potřebám Společnosti.

1.2.7. Uživatel souhlasí se zasílám informací Společnosti nebo zasíláním informací třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu. Informace mohou souviset se zbožím či službami a budou odesílány buď na elektronickou adresu uživatele, nebo mohou být nabízeny prostřednictvím, telefonického kontaktu.

1.2.8. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti, nebo zasíláním obchodních sdělení třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu.

1.2.9. Ke zpracování osobních údajů může dojít i ze strany takzvaného zpracovatele. Ze strany třetí osoby, kterou pověří Společnost.

1.2.10. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Společnost může předat jeho Osobní údaje Dodavateli, na základě sjednané smlouvy, mezi tímto Dodavatelem a Společností.

1.2.11. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů pro účely předání Dodavateli služby nebo Dodavateli produktu, za účelem zasílání informací. Dále souhlasí se se zpracováním Osobních údajů pro účely předání Dodavateli služby nebo Dodavateli produktu, za účelem zasílání obchodních sdělení, nebo formulování dalších nabídek ze strany Společnosti. Souhlas se vztahuje na realizaci kontaktu prostřednictvím telefonního hovoru, prostřednictvím elektronické pošty i dalších způsobů vzdálené komunikace.

1.3. Uživatel byl poučen o tom, že svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů může odvolat. A to prostřednictvím oznámení na adresu Společnosti.

1.4. Ochrana osobních údajů fyzické osoby, tedy osobních údajů Uživatele, je poskytována zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018.

1.5. Ochrana osobních údajů fyzické osoby, tedy osobních údajů Uživatele, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1.6. Uživatel jakožto údajů má možnost vykonání svých práv zasláním emailu na adresu: support@vouchery.cz.

1.7. Práva uživatele jsou tyto:

1.7.1. Možnost opravy - Pokud ze strany uživatele dojde ke změně údajů, nebo zjistí, že zpracovávané údaje jsou chybné, nekompletní či nepřesné, má právo na jejich opravu. Ze strany Společnosti dojde k vykonání daného práva na opravu či doplnění bez zbytečného odkladu.

1.7.2. Možnost omezení zpracování - Uživatel může využít svého práva na omezené zpracování poskytnutých osobních údajů. Z něho vyplývá možnost určit ty osobní údaje, které nebudou předmětem budoucího zpracování, v rámci jakýchkoliv aktivit a operací Společnosti. Možnost využít omezení zpracování není trvalé (v porovnání s výmazem), ale je časově limitované. Týká se především situací, jako je:

1.7.2.1. Zjištění nepřesnosti v poskytnutých údajích a daného oznámení. Omezení zpracování se týká doby, než budou nahrazeny správnými.

1.7.2.2. Vznesení námitky proti jejich zpracování. Omezení zpracování se týká doby, během které dojde k šetření oprávněnosti námitky.

1.7.2.3. Další nepotřebnost osobních údajů pro zpracování. Omezení zpracování se týká doby, která souvisí s výkonem, obhajobou, nebo určením právních nároků.

1.7.2.4. Nedostatečný právní základ zpracování osobních údajů, nad rámec zákonných povinností Společnosti. Omezení zpracování se týká doby, po kterou uživatel nesouhlasí s jejich zpracováním, ale v budoucnu může dojít opět k tomu, že budou Společnosti poskytnuty.

1.7.3. Možnost přenositelnosti - Uživatel má právo na získání všech poskytnutých osobních údajů, které jsou ukládány a zpracovávány na základě souhlasu v souvislosti s plněním konkrétní formy. Uživateli budou poskytnuty údaje, které budou strukturované, ve formátu běžně používaném a strojově čitelném. Rozsah údajů je dán tak, že se jedná výhradně jenom o údaje, které jsou zpracovány automatizovaně, v rámci databází a je zde možnost jejich snadné a bezproblémové přenositelnosti.

1.7.4. Možnost podat stížnost - Uživatel má práva na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost je možné podat v souvislosti s tím, kdy se Uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovány neoprávněni. Také může podat stížnost ve chvíli, kdy se domnívá, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně právními předpisy.

1.7.5. Možnost výmazu - Uživatel má právo požadovat vymazání svých osobních údajů. K tomu dojde ze strany Společnosti bez zbytečného odkladu. Právo na výmaz nemusí být uplatněno v případě, kdy je zpracování osobních údajů dále nezbytné. Jde o právní povinnosti Společnosti, stejně jako o situace, které jsou spojeny s obhajobou, výkonem, nebo určením právních nárok.

1.7.6. Právo na výmaz se týká některého z těchto konkrétních důvodů:

1.7.6.1. Již pominuly důvody jejich zpracování, jelikož pro konkrétní účely již nejsou potřeba.

1.7.6.2. Že se Uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů nebylo, nebo přestalo být v souladu se obecně závaznými předpisy.

1.7.6.3. Je využito práva podat námitku proti zpracování a během šetření je zjištěno, že již pominuly oprávněné zájmy, nebo již žádné konkrétní oprávněné zájmy neexistují.

1.7.6.4. Dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně u těch, které byly spojeny s nezbytným souhlasem Uživatele, a zároveň již pominuly veškeré důvody k tomu, aby byly tyto osobní údaje dále zpracovávány.

1.7.7. Možnost podání námitky na zpracování - Uživatel má právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se týká oprávněného zájmu Společnosti. V případě marketingových aktivity dojde k ukončení zpracování osobních údajů. U ostatních situací dojde k posouzení důvodů a pokud nebude shledán závažný důvod k jejich dalšímu zpracování, dojde také k jeho ukončení. V ostatních případech může být ve zpracování dále pokračováno.

1.8. Údaje získané od uživatele dle těchto Zásad Provozovatel využívá k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo jeho obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám (obvykle v rozsahu: e-mailová adresa).


2. Práva a povinnosti

2.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným uživatelům.

2.2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány pro jeho potřeby a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.

2.3. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. má uživatel právo dle § 21 zákona požadovat na Provozovateli vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav.

2.4. Provozovatel je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních.

2.5. Provozovatel se zavazuje zabezpečit osobní údaje proti zneužití. V případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Pravidly však Provozovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.

2.6. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi uživatelem a Provozovatelem může být monitorována, a to výhradně za účelem záznamu jednotlivých transakcí, ochrany práv Provozovatele a vnitřní kontroly úrovně služeb Provozovatele. Monitorováním se v této souvislosti rozumí zejména záznam volání či elektronické komunikace.

3. Zásady nakládání s osobními údaji

3.1. Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.Za tímto účelem si vždy uživatel musí podrobně prostudovat příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

3.2. Další údaje, které Provozovatel může shromažďovat v souvislosti s uživateli služeb, jsou například název poskytovatele internetových služeb a adresa IP, pomocí které se uživatel přihlašuje ke službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

3.3. Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

3.4. Osobní údaje uživatel poskytuje Provozovateli dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro uživatele v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, bude o této skutečnosti zvlášť informován.

3.5. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb Provozovatel informuje o těchto zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).

3.6. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

3.7. Předáním informace o své e-mailové adrese uděluje uživatel Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

3.8. Případný nesouhlas s předáváním osobních údajů je nutný vyjádřit písemně výhradně elektronickou formou na kontantní údaje Provozovatele.

4. Zásady nakládání s osobními údaji při akci Výherní kolo

4.1. Zprostřekovatel widgetu Bonusové kolo je společnost Pixal, s.r.o., SV. Quirina 1503/5, 050 01 Revúca, Slovensko IČ: 46263659

4.2. Uvedením e-mailu a účastí v akci uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení společnosti vouchery.cz, s.r.o.

4.3. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů třetí stranou (zprostředkovatelem Pixal s.r.o.).

4.4. E-mail s instrukcemi vám může být doručen do hromadné pošty či spamu.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Uživatel svou registrací v souladu s těmito Zásadami poskytuje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registračním formuláři, a to k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele na dobu 10 let.

5.2. Uživatel dále potvrzuje, že byl Provozovatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

5.3. Uživatel svou registrací v souladu s těmito Zásadami rovněž vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat.

5.4. Poskytovatel je oprávněn uživatelům zasílat jakékoli e-mailové zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách svých či třetích osob.

5.5. Nebude-li si uživatel nadále přát, aby mu byla prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení, oznámí tuto skutečnost písemně Provozovateli výhradně způsobem elektronické komunikace.

6. Všeobecná a závěrečná ustanovení

6.1. Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s těmito Zásadami.

6.2. Tyto Zásady nakládání s osobními údaji jsou účinné počínaje dnem 25.5.2018. Pro případné připomínky a dotazy k nás kontaktujte.

Nejprodávanější pobyty

Mohlo by Vás zajímat

Chcete být informováni
o nových slevách?

odhlásit z odběru