Všeobecné podmínky poskytování služby vouchery.cz

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Toto jsou Všeobecné podmínky poskytování služby vouchery.cz, které upravují práva a povinnosti společnosti vouchery.cz, s.r.o. se sídlem Cholupická 687/27, 142 00 Praha 4, IČO: 241 82 893, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 186394 (dále jako Provozovatel) a všech osob užívajících jejích služeb, zvláště na serveru www.vouchery.cz.

 2. Výklad pojmů
  1. Aktivací služby se rozumí zahájení poskytování služby ze strany Provozovatele bez zbytečného odkladu formou registrace uživatele.
  2. Registrací uživatele se rozumí vyplnění alespoň všech povinných údajů registračního formuláře, vyjádření souhlasu s pravidly a potvrzení uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele. Registraci lze provést také přístupem přes aplikaci Provozovatele na stránce www.facebook.com.
  3. Registračním formulářem je formulář dostupný na Serveru, jehož vyplnění je podmínkou Registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech vyžadovat předložení dalších dokladů a informací uživatele, popř. požadovat souhlas uživatele s uzavřením smlouvy písemnou formou s ověřeným podpisem.
  4. Registrovaným uživatelem se rozumí i taková osoba, která vyplní a odešle příslušný registrační formulář na stránce www.facebook.com, potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci a stane se uživatelem služeb Facebook, a zároveň klikne na přístupové stránce k některé z aplikací Provozovatele na tlačítko „Přejít do aplikace“ nebo jiné přístupové tlačítko, čímž vyjádří souhlas s podmínkami užití aplikace a s Pravidly.
  5. Server je internetová stránka Provozovatele: www.vouchery.cz.
  6. Službou se rozumí služba vouchery.cz zajišťovaná Provozovatelem. Aktuální informace o rozsahu služby jsou veřejně přístupné prostřednictvím stránky www.vouchery.cz.
  7. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování (užívání) služby uzavřená mezi Provozovatelem a uživatelem. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  8. Kontaktní adresou uživatele se rozumí e-mailová adresa zadaná při registraci. Uživatel je povinen udržovat tuto adresu v provozuschopném stavu tak, aby na ni mohl přijímat e-mailové zprávy zaslané Provozovatelem (obvykle z domény vouchery.cz). Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezasílá zprávy opakovaně ani v případě, kdy mu server e-mailového účtu uživatele zašle zprávu o tom, že e-mailová zpráva Provozovatele nemohla být doručena. Je proto doporučováno pravidelně kontrolovat obsah web za účelem prověření nových informací sdělovaných Provozovatelem.

 3. Zahájení a způsob poskytování Služby
  1. Provedením registrace uživatel zcela akceptuje tato pravidla a prohlašuje, že dosáhl věku 18 let (v případě právnické osoby je řádně založen a vznikl ve smyslu příslušných právních předpisů), je v potřebném rozsahu způsobilý k právním úkonům.
  2. Provozovatel je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout poskytování služby (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy) zejména, kdy zákazník uvedl v registračním formuláři nepravdivé či zavádějící informace, zákazník (popř. osoby s ním majetkově či personálně propojené) porušuje své závazky vůči Provozovateli vyplývající z jiného právního vztahu, či v posledních 6 měsících takové své závazky porušoval, dále kdy Provozovatel může důvodně očekávat, že uživatel nebude plnit své závazky týkající se služby nebo kdy uživatel vstoupil do likvidace, či je vůči němu zahájeno insolvenční řízení, popř. hrozí, že by takové řízení vůči němu mohlo být zahájeno.
  3. Každý uživatel se může zaregistrovat do www.vouchery.cz pouze jednou registrací. Zjistí-li Provozovatel, že uživatel se zaregistroval k poskytování služby více registracemi, je oprávněn některou z nich – či všechny – zrušit s okamžitou účinností (odstoupit od příslušných smluv).
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné zneužití této služby uživatelem. Při zneužití služby uživatelem či osobou, jíž uživatel jakkoliv umožnil přístup ke službě (včetně své nedbalosti) odpovídá za takové zneužití a škodu tím způsobenou v plném rozsahu uživatel.
  5. Uživatel se zavazuje řádně využívat hesla pro přístup k individuální stránce uživatele a zavazuje se nakládat s veškerými údaji a hesly umožňujícími přístup ke službě jako s důvěrným údajem a chránit je odpovídajícím způsobem proti zneužití. Uživatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám, vyjma osob u nichž je to nezbytné a jež jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k uživateli.
  6. Provozovatel nenese odpovědnost za bezpečnost uživatelova systému, zařízení užívaných ním ani za funkčnost služeb poskytovaných třetími osobami. Zároveň nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných jinými subjekty.
  7. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušení přenosu dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.
  8. Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli se seznámit s platným zněním těchto Pravidel a další specifikací služby. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou přístupné na www.vouchery.cz.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně přerušit přístup uživatele k webu - a to v případě kdy to bude nezbytné z technických důvodů, v případě krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních právních předpisů, v případě, kdy uživatel způsobí (byť nezaviněně) poruchu či omezení jakékoliv části služby, dále kdy uživatel poruší Podmínky užívání služby, bude-li uživatel využívat Službu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku, uživatel bude (úmyslně či z nedbalosti) podporovat či jinak umožňovat jakékoli činnosti, jež budou v rozporu s právními předpisy, včetně přenosu závadných dat, uživatel bude využívat službu k šíření informací porušujících práva třetích osob či k šíření počítačových virů, uživatel naruší bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup, uživatel bude neoprávněně využívat data, systémy a sítě Provozovatele nebo bude neoprávněně zkoušet, zkoumat či jakýmkoliv jiným způsobem testovat zranitelnost systémů nebo sítí Provozovatele. Dále kdy uživatel bude zasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům služby, uživatel bude využívat službu k jakýmkoliv aktivitám, jež by mohl být považovány za aktivity v rozporu se zájmy České republiky, v jiných případech stanovených právními předpisy nebo v případě, kdy to bude nařízeno rozhodnutím příslušného orgánu veřejné zprávy a v případech, kdy Provozovatel bude mít odůvodněné podezření na to, že dochází nebo by mohlo dojít k některému z případů uvedených výše.

 4. Změny služby, Pravidel a identifikačních údajů uživatele
  1. Provozovatel je oprávněn měnit výše uvedené dokumenty a také je oprávněn provádět kdykoliv změny technických specifikací služby. Každá taková změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na www.vouchery.cz. O změnách jsou uživatelé informováni prostřednictvím webu www.vouchery.cz a ve zvlášť závažných případech (změny většího rozsahu) e-mailem alespoň 7 dnů přede dnem, kdy změna vstoupí v platnost.
  2. V případě, kdy uživatel nebude souhlasit se změnami prováděnými Provozovatelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit do 1 měsíce ode dne účinnosti změny.
  3. Uživatel je povinen oznámit Provozovateli změnu svých identifikačních údajů prostřednictvím příslušného formuláře na serveru nejpozději do 7 dnů poté, kdy k těmto změnám došlo. Provozovatel je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat doklady prokazující nastalou změnu.

 5. Doručování písemností a zpráv
  1. Pro účely těchto Pravidel a smlouvy se považuje zpráva odesílaná Provozovatelen za doručenou v okamžiku odeslání příslušné e-mailové zprávy na kontaktní adresu uživatele. Dále se považuje informace sdělovaná Provozovatelem uživateli prostřednictvím webu www.vouchery.cz za předanou (doručenou) okamžiku jejího uveřejnění na webu.

 6. Zodpovědnost za zobrazování slevových nabídek a reklamace
  1. Provozovatel není poskytovatelem jednotlivých slevových nabídek. Provozovatel je pouze zprostředkovatelem slevových nabídek, vždy odkazuje na jednotlivé nabídky umístěné na webu poskytovatele (slevového portálu).
  2. Poskytovatel nezodpovídá za obsah slevové nabídky, ani za samotný prodej slevového voucheru z nabídky. Veškeré reklamace vždy řeší daný slevový portál, který nabídku uveřejňuje.
  3. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikne v důsledku přerušení poskytování služby nebo vadného poskytnutí služby.
  4. Reklamaci zakoupených voucherů je možné uplatnit jen na kontaktních místech konkrétního slevového portálu, který slevovou akci pořádá.

 7. Ukončení poskytování Služby
  1. Uživatel není povinen Službu využívat.
  2. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit smlouvu výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
  3. Smluvní vztah končí také uplynutím dohodnuté doby, byl-li smluvní vztah sjednán na dobu určitou, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. Dále končí okamžikem, kdy se Provozovatel věrohodně dozví o prohlášení uživatele za nezvěstného, odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů sjednaných mezi stranami.
  4. Je-li zákazníkem Spotřebitel, má dále právo odstoupit od smluv uzavřených s použitím prostředků komunikace na dálku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od aktivace služby.
  5. Veškeré právní úkony směřující k ukončení účinnosti smlouvy musí být učiněny písemně výhradně formou elektronické komunikace.

 8. Nakládání s osobními údaji a Souhlas se zpracováním údajů
  1. Informace o Zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním údajů najdete samostatně zde.

 9. Všeobecná a závěrečná ustanovení
  1. Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s podmínkami poskytování služby, s Pravidly, se způsobem užívání služby, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí.
  2. Uživatel souhlasí, že bude používat službu pouze pro své vlastní potřeby.
  3. Vzhledem k tomu, že jsou k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje Provozovatel uživatele o tom, že uzavřená smlouva je archivována v elektronické podobě.
  4. Právní vztahy při poskytování služby se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
  5. Smluvní vztah obou smluvních stran vzniklý na základě uzavřené smlouvy o užívání služby se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  6. Je-li některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  7. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Pravidly jsou příslušné české soudy.
  8. Tato Pravidla jsou účinná počínaje dnem 1.1.2016. Pro případné připomínky a dotazy k nás kontaktujte.
 10. Pravidla akce Výherní kolo
  1. Akci pořádá provozovatel portálu vouchery.cz, tj. vouchery.cz, s.r.o. IČ 24182893.
  2. Zprostřekovatel widgetu Bonusové kolo je společnost Pixal, s.r.o., SV. Quirina 1503/5, 050 01 Revúca, Slovensko IČ: 46263659
  3. Uvedením e-mailu a účastí v akci uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení společnosti vouchery.cz, s.r.o.
  4. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů třetí stranou (zprostředkovatelem Pixal s.r.o.).
  5. Odkazy na bonusy jsou zaslány na e-mail uvedený uživatelem.
  6. Výhry v kole NEJSOU finanční hotovost poskytovaná společností vouchery.cz, s.r.o., jedná se o slevu na nákup u partnera Travelking.cz (Slevoking.cz)
  7. Výhra Nákup zdarma je poskytnutí dárkové kreditové karty do supermarketu podle dohody v hodnotě 1000 Kč
  8. Hra je určená pouze starším 18 let.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit bez udání důvodu.
  10. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné potíže se zobrazením widgetu.
  11. Hra je určená pouze starším 18 let.
  12. E-mail s instrukcemi vám může být doručen do hromadné pošty či spamu.

Nejprodávanější pobyty

Mohlo by Vás zajímat

Chcete být informováni
o nových slevách?

odhlásit z odběru