Načítám

Podmínky užití aplikace

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Práva a povinnosti stanovené v těchto Podmínkách užití aplikace (dále jen „Podmínky“) se vztahují na společnost vouchery.cz, s.r.o. se sídlem Cholupická 687/27, 142 00 Praha 4, IČO: 241 82 893, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 186394 (dále jen „v.cz”) a na všechny registrované uživatele internetových aplikací provozovaných v.cz, a na všechny další osoby využívající služeb a produktů v.cz libovolným způsobem.
Tyto Podmínky upravují zejména užívání internetových aplikací na doménách nebo serverech provozovaných v.cz (dále jen „Internetové stránky“). Některé služby jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali postupem dle článku 2.1. těchto Podmínek (dále jen „Registrovaný uživatel“).

2. PODMÍNKY REGISTRACE, POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI
Registrovaným uživatelem, tedy uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby poskytované v.cz na Internetových stránkách, se stane taková osoba, která jednak vyplní a odešle příslušný registrační formulář na stránce www.facebook.com, potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci a stane se uživatelem služeb Facebook, a zároveň klikne na tlačítko „Přejít do aplikace“ čímž vyjádří souhlas s těmito Podmínkami a se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb vouchery.cz uvedenými na stránce www.vouchery.cz (dále jen „Pravidla“), včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.
2.2. Registrace není nijak zpoplatněna.
2.3. Registrovaný uživatel výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že:
a) se stane Registrovaným uživatelem;
b) poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě;
c) neuvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
d) v.cz neodpovídá za jakékoli škody způsobené Registrovaným uživatelům v důsledku událostí, které je mimo kontrolu v.cz, včetně jednání třetích osob.
2.4. Registrovaný uživatel může poskytnuté údaje měnit a doplňovat prostřednictvím změny facebookového profilu.
2.5. Poskytnutými údaji jsou údaje shodné s registračními údaji dle Pravidel.
2.6. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli požádat o vymazání veškerých poskytnutých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu: support@vouchery.cz

3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. v.cz má právo kdykoli ukončit či omezit provozování Internetových stránek.
3.2. Registrovaný uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro zábavné a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.
3.3. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti v.cz dle těchto Podmínek, mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby.
3.4. Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1.1.2012. v.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění Registrovaných uživatelů.
3.5. Tyto podmínky a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy.


vouchery.cz, s.r.o.
Cholupická 687/27
142 00 Praha 4
IČO: 241 82 893

V Praze dne 1.1.2012